Sluiten

Reglement Leppink Adventure

De Oost Europa Rally, Alentejo Rally, OER Iberia en de Atlas & Desert Challenge (hierna te noemen ritten) zijn uitdrukkelijk geen race- of behendigheid- dan wel enig andere wedstrijd.
De ritten zijn een gezamenlijke motortocht waar de deelnemers maximaal kennis van de omgeving kunnen opdoen als ze zich aan de verschillende waypoints houden. Elk ritdeel bestaat uit een aantal waypoints. Diegene die de waypoints het meest economisch benadert, krijgt de meeste punten van de jury. Degene die de meeste waypoints heeft genomen, heeft het meest gezien van de omgeving en derhalve het meest geprofiteerd van de uitgezette route.
Jij en je motor dienen verzekerd te zijn overeenkomstig de eisen welke de Nederlandse wet stelt.
De piloot, copiloot als ook de voertuigeigenaar nemen geheel op eigen risico deel aan de rit. Zij dragen alle verantwoordelijkheid voor de door hem of haar veroorzaakte schade, waaronder die tot afdekking van aansprakelijkheid middels een verzekeringsovereenkomst met een reputabele verzekeringsmaatschappij. Middels ondertekening dezes wordt door de deelnemers expliciet afgezien van schadeclaims jegens de organisatie en haar helpers, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de organisatie of haar helpers. Onder helpers worden slechts verstaan die medewerkers die uitdrukkelijk door de organisatie als zodanig zijn aangeduid. De deelnemer heeft zich aan de wet en regels van het desbetreffende land te houden, maar bovendien is de deelnemer gehouden al die maatregelen te nemen, dan wel handelingen na te laten die de veiligheid van zichzelf, mededeelnemers en derden, waaronder de organisatie en haar helpers, in gevaar zouden kunnen brengen.

De deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de geschiktheid en goede onderhoudstoestand en uitrusting van zijn voertuig. De verantwoordelijkheid van de organisatie gaat uitdrukkelijk niet verder dan het uitzetten van een route en het vooraf bespreken van maaltijd en overnachting.
Er wordt op gewezen dat in aanvulling op het overige gestelde in deze verklaring, uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid wordt aanvaard voor de gevolgen van overmacht. Hieronder zijn begrepen: plaatselijke problemen, natuurrampen, andere dwingende problemen die de organisatie nopen de ritten te wijzigen of zelfs af te gelasten.
Tevens verklaart de deelnemer het roadbook na de ritten te zullen vernietigen en de aan de hand van het roadbook verkregen track of waypoints niet aan derden te verstrekken of openbaar te maken.